CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 120 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  76 1.005046.000.00.00.H08 Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  77 1.009657.000.00.00.H08 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  78 2.002029.000.00.00.H08 Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  79 1.009659.000.00.00.H08 Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  80 2.001993.000.00.00.H08 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  81 2.002020.000.00.00.H08 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
  82 2.000368.000.00.00.H08 Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
  83 1.005056.000.00.00.H08 Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  84 1.009661.000.00.00.H08 Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  85 1.009662.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  86 2.000416.000.00.00.H08 Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
  87 1.009664.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  88 2.000375.000.00.00.H08 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội
  89 1.005047.000.00.00.H08 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
  90 1.005125.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã