CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 55 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002379.000.00.00.H08 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  2 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  3 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  4 1.006221.000.00.00.H08 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  5 1.011818.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  6 2.000112.000.00.00.H08 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  7 1.011937.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Sở hữu trí tuệ
  8 2.001269.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
  9 2.002380.000.00.00.H08 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  10 1.006222.000.00.00.H08 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  11 1.011820.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  12 2.000079.000.00.00.H08 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ
  13 1.011939.000.00.00.H08 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp (cấp tỉnh) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Sở hữu trí tuệ
  14 2.002381.000.00.00.H08 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định An toàn bức xạ và hạt nhân
  15 1.011819.000.00.00.H08 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định Hoạt động khoa học và công nghệ