CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 88 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  46 1.005008.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  47 1.004988.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  48 1.004999.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  49 1.004991.000.00.00.H08 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  50 1.005084.000.00.00.H08 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  51 1.005081.000.00.00.H08 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  52 1.005079.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  53 1.005076.000.00.00.H08 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  54 1.005053.000.00.00.H08 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  55 1.005049.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  56 1.005025.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  57 1.005043.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  58 1.005036.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  59 1.005195.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  60 1.005359.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác