CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 83 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  46 1.005081.000.00.00.H08 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  47 1.005079.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  48 1.005076.000.00.00.H08 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc
  49 1.005053.000.00.00.H08 Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  50 1.005049.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  51 1.005025.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  52 1.005043.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia, tách trung tâm ngoại ngữ, tin học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  53 1.005036.000.00.00.H08 Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  54 1.005195.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  55 1.005359.000.00.00.H08 Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  56 1.005069.000.00.00.H08 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  57 1.005073.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  58 1.005082.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  59 1.005354.000.00.00.H08 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp
  60 2.001989.000.00.00.H08 Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục nghề nghiệp