CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 88 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  76 1.001492.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  77 1.000939.000.00.00.H08 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  78 1.006446.000.00.00.H08 Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  79 1.000718.000.00.00.H08 Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  80 1.000716.000.00.00.H08 Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Đào tạo với nước ngoài
  81 1.003734.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  82 1.005090.000.00.00.H08 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  83 1.005098.000.00.00.H08 Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  84 1.005142.000.00.00.H08 Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  85 1.005095.000.00.00.H08 Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Thi, tuyển sinh
  86 1.005092.000.00.00.H08 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
  87 2.001914.000.00.00.H08 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
  88 1.004889.000.00.00.H08 Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Hệ thống văn bằng, chứng chỉ