CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 83 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  31 1.001088.000.00.00.H08 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  32 1.001714.000.00.00.H08 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  33 1.004435.000.00.00.H08 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  34 1.004436.000.00.00.H08 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  35 1.002982.000.00.00.H08 Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  36 1.006388.000.00.00.H08 Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  37 1.005074.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  38 1.005067.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  39 1.005070.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục trung học
  40 1.005015.000.00.00.H08 Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  41 1.005008.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  42 1.004988.000.00.00.H08 Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  43 1.004999.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  44 1.004991.000.00.00.H08 Giải thể trường trung học phổ thông chuyên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Các cơ sở giáo dục khác
  45 1.005084.000.00.00.H08 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định Giáo dục dân tộc