CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 29 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.003742.000.00.00.H08 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  17 1.003717.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  18 1.003240.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  19 1.003275.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  20 1.005161.000.00.00.H08 Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  21 1.003002.000.00.00.H08 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  22 1.001837.000.00.00.H08 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  23 1.004628.000.00.00.H08 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  24 1.004623.000.00.00.H08 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  25 1.001440.000.00.00.H08 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  26 1.001432.000.00.00.H08 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  27 1.004614.000.00.00.H08 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Sở Du lịch tỉnh Bình Định Du lịch
  28 1.004605.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành
  29 1.003490.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Sở Du lịch tỉnh Bình Định Lữ hành