CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 136 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  91 2.000196.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  92 2.000190.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  93 2.000340.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  94 2.001724.000.00.00.H08 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  95 1.000425.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  96 2.000176.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  97 2.000330.000.00.00.H08 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  98 2.000180.000.00.00.H08 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Sở Công Thương tỉnh Bình Định Kinh doanh khí
  99 2.000167.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  100 2.000272.000.00.00.H08 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  101 2.000637.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  102 2.000361.000.00.00.H08 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  103 2.000640.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước
  104 1.000774.000.00.00.H08 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Sở Công Thương tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  105 2.000197.000.00.00.H08 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Sở Công Thương tỉnh Bình Định Lưu thông hàng hóa trong nước