CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 63 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  16 1.009748.000.00.00.H08 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  17 1.009972.000.00.00.H08 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:điều chỉnh Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  18 1.009976.000.00.00.H08 Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng
  19 1.003141.000.00.00.H08 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
  20 1.009791.000.00.00.H08 Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  21 1.005413.000.00.00.H08 Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  22 2.000327.000.00.00.H08 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  23 1.001383 Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Xuất nhập khẩu
  24 1.010483 Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đất đai
  25 1.009755.000.00.00.H08 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  26 3.000020.000.00.00.H08 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  27 2.000450.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  28 1.010484 Nhóm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đất đai
  29 1.009756.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL) Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Đầu tư tại Việt nam
  30 1.009974.000.00.00.H08 Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Hoạt động xây dựng