CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 399 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  76 UBND_TPQN_03 Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  77 UBTPQN01 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
  78 1.004650.000.00.00.H08 Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Văn hóa cơ sở
  79 1.003827.000.00.00.H08 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, Tổ chức phi chính phủ
  80 1.005412.000.00.00.H08 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm
  81 1.009483.000.00.00.H08 Giao khu vực biển cấp huyện Biển và hải đảo
  82 1.001753.000.00.00.H08 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bảo Trợ Xã Hội
  83 1.000669.000.00.00.H08 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Bảo Trợ Xã Hội
  84 2.000815.000.00.00.H08 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
  85 1.004238.000.00.00.H08 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
  86 1.000655.000.00.00.H08 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký biện pháp bảo đảm
  87 1.003862.000.00.00.H08 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đăng ký biện pháp bảo đảm
  88 1.004550.000.00.00.H08 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đăng ký biện pháp bảo đảm
  89 1.004888.000.00.00.H08 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
  90 1.004503.000.00.00.H08 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ Du lịch khác