CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 399 thủ tục
  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
  391 1.005417.000.00.00.H08 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Quản lý công sản
  392 1.004496.000.00.00.H08 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục dân tộc
  393 1.004494.000.00.00.H08 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Giáo dục Mầm non
  394 1.006390.000.00.00.H08 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Giáo dục Mầm non
  395 1.006444.000.00.00.H08 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục Mầm non
  396 1.006445.000.00.00.H08 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục Mầm non
  397 UBND_HTX_39 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
  398 1.001662.000.00.00.H08 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Tài nguyên nước
  399 UBND_HTX_40 Thẩm định công tác đấu thầu dự án. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã