CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 2039 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  16 1.009788.000.00.00.H08 Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  17 1.009794.000.00.00.H08 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương BQLKKT Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý chất lượng công trình xây dựng
  18 3.000019.000.00.00.H08 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý công sản
  19 1.005132.000.00.00.H08 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Quản lý lao động ngoài nước
  20 2.000063.000.00.00.H08 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Thương Mại Quốc Tế
  21 1.010878 Nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Việc làm
  22 1.000665 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu D Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định Xuất nhập khẩu
  23 2.000591.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Sở Công Thương tỉnh Bình Định An toàn thực phẩm
  24 2.002191.000.00.00.H08 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Sở Công Thương tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  25 2.002192.000.00.00.H08 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Sở Công Thương tỉnh Bình Định Bồi thường nhà nước
  26 2.000331.000.00.00.H08 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Sở Công Thương tỉnh Bình Định Công nghiệp địa phương
  27 1.001158.000.00.00.H08 Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Công Thương tỉnh Bình Định Công nghiệp nặng
  28 2.000621.000.00.00.H08 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Sở Công Thương tỉnh Bình Định Điện
  29 2.000453.000.00.00.H08 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Sở Công Thương tỉnh Bình Định Dầu khí
  30 1.005190.000.00.00.H08 Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Sở Công Thương tỉnh Bình Định Giám định thương mại