CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 9 thủ tục
  Hiển thị dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
  1 2.002407.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Giải quyết khiếu nại
  2 2.002394.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Giải quyết tố cáo
  3 2.002364.000.00.00.H08 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra tỉnh Bình Định Phòng, chống tham nhũng
  4 2.002175.000.00.00.H08 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Tiếp công dân
  5 2.002411.000.00.00.H08 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Giải quyết khiếu nại
  6 2.002365.000.00.00.H08 xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra tỉnh Bình Định Phòng, chống tham nhũng
  7 2.002499.000.00.00.H08 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra tỉnh Bình Định Xử lý đơn thư
  8 2.002366.000.00.00.H08 Tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra tỉnh Bình Định Phòng, chống tham nhũng
  9 2.002367.000.00.00.H08 Thực hiện việc giải trình Thanh Tra tỉnh Bình Định Phòng, chống tham nhũng