CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 16 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.008925.000.00.00.H08 Đăng ký tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  2 1.008926.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  3 1.008929.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  4 1.008930.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  5 1.008931.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  6 1.008932.000.00.00.H08 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  7 1.008933.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  8 1.008935.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  9 1.008937.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  10 1.008927.000.00.00.H08 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  11 1.008928.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  12 1.008934.000.00.00.H08 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  13 1.008936.000.00.00.H08 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  14 1.008922.H08 Bổ nhiệm Thừa phát lại Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại
  15 1.008923.H08 Miễn nhiệm Thừa phát lại (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Thừa phát lại