CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 8 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 2.001815.000.00.00.H08 Thủ tục cấp Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  2 2.001807.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  3 2.001395.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  4 2.001333.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  5 2.001258.000.00.00.H08 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  6 2.001247.000.00.00.H08 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  7 2.001225.000.00.00.H08 Thủ tục phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản
  8 2.002139.000.00.00.H08 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Đấu giá tài sản