CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


  Tìm thấy 23 thủ tục
  dòng/trang

  STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
  1 1.001877.000.00.00.H08 Thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  2 1.012019.000.00.00.H08 Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  3 1.000112.000.00.00.H08 Bổ nhiệm công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  4 1.000100.000.00.00.H08 Bổ nhiệm lại công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  5 1.000075.000.00.00.H08 Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm) Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  6 1.001438.000.00.00.H08 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  7 1.001688.000.00.00.H08 Hợp nhất Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  8 1.001665.000.00.00.H08 Sáp nhập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  9 1.001799.000.00.00.H08 Cấp lại Thẻ công chứng viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  10 1.001647.000.00.00.H08 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  11 2.002387.000.00.00.H08 Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại tổ chức hành nghề công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  12 1.001125.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  13 1.001153.000.00.00.H08 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  14 2.000778.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng
  15 2.000758.000.00.00.H08 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Sở Tư pháp tỉnh Bình Định Công chứng