CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Tài nguyên nước
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Tổ chức, cá nhân sử dụng nước dưới đất tự chảy trong moong khai thác khoáng sản để tuyển quặng mà không gây hạ thấp mực nước dưới đất hoặc bơm hút nước để tháo khô lượng nước tự chảy vào moong khai thác khoáng sản kê khai 02 tờ khai đăng ký theo Mẫu 36 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có công trình.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, cơ quan xác nhận đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  - Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức, cá nhân, cơ quan xác nhận đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân. - Thực hiện DVC tực tuyến một phần (Nộp và trả hồ sơ trực tuyến)

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 36 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 36 Nghị định 02/2023/NĐ-CP Mẫu 36.doc Bản chính: 2
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật Tài nguyên nước Số: 17/2012/QH13

 • Nghị định số 02/2023/NĐ-CP Số: 02/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 36 Nghị định 02/2023/NĐ-CP Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Kết quả thủ tục Đăng ký khai thác nước dưới đất cấp theo Mẫu 36 Phụ lục kèm theo Nghị định 02/2023/NĐ-CP