CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý khu kinh tế, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Trình tự thực hiện
 • - Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện. - Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  đối với quy hoạch đô thị

  15 Ngày

  đối với quy hoạch Khu chức năng

  Thời gian thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối với thời hạn giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (được đơn giản hóa tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh):

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày

  đối với quy hoạch đô thị

  15 Ngày

  đối với quy hoạch Khu chức năng

  Thời gian thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  - Thực hiện DVC trực tuyến Một phần: Trả kết quả trực tuyến và Thanh toán trực tuyến - Đối với thời hạn giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh (được đơn giản hóa tại Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh):

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

  đối với quy hoạch đô thị

  15 Ngày

  đối với quy hoạch Khu chức năng

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết(theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Nghị định số 37/2010/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(2) thuyết minh nội dung nhiệm vụ   Bản chính: 2
Bản sao: 0
(3) Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ   Bản chính: 2
Bản sao: 0
(4) Các bản vẽ in màu thu nhỏ   Bản chính: 2
Bản sao: 0
(1) Tờ trình đề nghị thẩm định   Bản chính: 2
Bản sao: 0
(5) các văn bản pháp lý có liên quan   Bản chính: 2
Bản sao: 0

Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiếtxây dựng khu chức năng đặc thù, điểm dân cư nông thôn (theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP), thành phần hồ sơ gồm

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1), (2), (3), (4), (5)   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch   Bản chính: 2
Bản sao: 0
hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng   Bản chính: 2
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 30/2009/QH12 Số: 30/2009/QH12

 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP Số: 44/2015/NĐ-CP

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Nghị định 37/2010/NĐ-CP Số: 37/2010/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2019/NĐ-CP Số: 72/2019/NĐ-CP

 • Thông tư 20/2019/TT-BXD Số: 20/2019/TT-BXD

 • Nghị định 44/2015/NĐ-CP Số: 44/2015/NĐ-CP

 • Ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Số: 25/2019/QĐ-UBND

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Số: 35/2020/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh