CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức thuộc bộ, ngành, địa phương lập đề án điều chỉnh vị trí việc làm

 • Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

 • Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh vị trí việc làm.

 • Bước 4: Văn bản thẩm định.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày làm việc

  Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 25 Ngày làm việc

  Trong 25 (hai năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không quy định

Lệ Phí

Không quy định

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đề án điều chỉnh vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản đề nghị điều chỉnh vị trí việc làm;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao các văn bản của cơ quan có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 106/2020/NĐ-CP Số: 106/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thẩm định