CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn). - Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, Sở Công Thương phải có Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 4a tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP gửi cho đơn vị kinh doanh thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 5 Ngày làm việc

   

Phí

Từ ngày 01/01/2022 đến 30/6/2022, phí thẩm định được giảm 50% theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở thị xã, thành phố: 600.000 (đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định)

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở các khu vực khác: 300.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định)

Từ ngày 01/7/2022 trở đi, phí thẩm định được thu theo Thông tư số 168/2016/TTBTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở thị xã, thành phố: 1.200.000 (đồng/ điểm kinh doanh/ lần thẩm định)

- Đối với tổ chức, doanh nghiệp ở các khu vực khác: 600.000 (đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định)

(Thanh toán phí tại thời điểm nhận kết quả)

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ bao gồm:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 3a của Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Mẫu số 3a.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản sao Giấy xác nhận làm thương nhân kinh doanh xăng dầu theo các loại hình tương ứng theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy của nhân viên kinh doanh trực tiếp.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
b) Trường hợp thương nhân thay đổi thông tin trên Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ, thương nhân nộp hồ sơ chứng minh việc thay đổi thông tin hoặc trường hợp Giấy tiếp nhận bị thất lạc, hỏng, thương nhân nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24a Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (Điều 24a được bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP) và gửi về Sở Công Thương để cấp lại Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

- Được kiểm soát về đo lường và kiểm định an toàn bởi các cơ quan chức năng theo quy định. - Hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa theo hướng dẫn của Bộ Công Thương phù hợp với các quy định hiện hành. - Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh xăng dầu Số: 83/2014/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương Số: 28/2017/TT-BCT

 • 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • 108/2018/NĐ-CP Số: 108/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT Số: 38/2014/TT-BCT

 • Thông tư 120/2021/TT-BTC Số: 120/2021/TT-BTC

 • Nghị định 95/2021/NĐ-CP Số: 95/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2021/TT-BCT Số: 17/2021/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo Mẫu số 3a của Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP Tải về

Kết quả thực hiện
 • Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ.