CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cơ quan thực hiện

Sở Xây Dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có) 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. - Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực. - Sau khi được cấp chứng chỉ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin cửa cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 10 Ngày

  10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí
.
Lệ Phí
Lệ phí :Theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.
Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Mẫu số 4 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ DON GIA HAN CHUNG CHI NANG LUC HOAT DONG XAY DUNG.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Bản gốc chứng chỉ năng lực đã được cấp. Trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bị mất, hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin.

Căn cứ pháp lý
 • Luật Số: 50/2014/QH13

 • Thông tư Số: 209/2016/TT-BTC

 • Luật 62/2020/QH14 Số: 62/2020/QH14

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 15/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Số: 47/2021/TT-BTC

 • Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 66/2021/QĐ-UBND

 • Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 38/2021/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng