CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nhóm thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất (chỉ áp dụng cho các dự án đầu tư)
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết Người sử dụng đất nộp thông báo hoặc văn bản tự nguyện trả lại đất và kèm theo Giấy chứng nhận (bản gốc) tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (quầy Ban Quản lý Khu kinh tế). Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, viết phiếu hẹn và vào sổ theo dõi theo quy định. Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế giải quyết.

 • - Bước 2: Xác minh thực địa, thẩm định hồ sơ, quyết định thu hồi đất, hủy hợp đồng cho thuê đất. Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế quyết định thu hồi đất, hủy hợp đồng cho thuê đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất còn lại (không tính thời gian xác định giá trị quyền sử dụng đất còn lại); gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

 • - Bước 3: Ký hủy Giấy chứng nhận Trong thời gian không quá 03 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký quyết định thu hồi (bấm lỗ) Giấy chứng nhận hoặc chỉnh lý Giấy chứng nhận; thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định và thông báo kết quả cho Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (quầy Sở Tài nguyên và Môi trường) để thông báo cho Ban Quản lý Khu kinh tế.

 • - Bước 4: Trả kết quả Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (quầy Ban Quản lý Khu kinh tế).

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • không quá 10 ngày làm việc

   

  Dịch vụ bưu chính
 • không quá 10 ngày làm việc

   

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Người sử dụng đất nộp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công (quầy Ban Quản lý Khu kinh tế): Thông báo hoặc văn bản tự nguyện trả lại đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc);   Bản chính: 1
Bản sao:
- Ban Quản lý Khu kinh tế nộp sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai + Văn bản thông báo hoặc văn bản tự nguyện trả lại đất; + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc); + Biên bản xác minh thực địa (nếu có); + Quyết định thu hồi đất; + Trích lục/trích đo bản đồ địa chính thửa đất (bản giấy và file số).   Bản chính: 1
Bản sao:
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Số: 30/2014/TT-BTNMT

 • Đất đai Số: 45/2013/QH13

 • Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 35/2017/NĐ-CP

 • Quyết định 75/2016/QĐ-UBND Số: 75/2016/QĐ-UBND

 • Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 89/2017/TT-BTC

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Số: 156/2013/TT-BTC

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 40/2020/QĐ-UBND

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP Số: 148/2020/NĐ-CP

 • Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội Số: 34/2020/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thu hồi đất
 • hủy Hợp đồng cho thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất)
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được chỉnh lý