CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nhóm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất, thực hiện theo quy định sau: Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án.

 • - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết Người sử dụng đất nộp hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Ban Quản lý Khu kinh tế). Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, viết phiếu hẹn và vào sổ theo dõi theo quy định. Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế để giải quyết.

 • - Bước 2: Thẩm định hồ sơ và ra quyết định giao đất Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất bổ sung đối với trường hợp thuê đất; gửi thông tin địa chính cho Cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và thực hiện việc quản lý thu.

 • - Bước 3: Xác định nghĩa vụ tài chính + Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc quyết định miễn, giảm nghĩa vụ tài chính và thông báo cho người sử dụng đất nộp; Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm gửi Thông báo nộp nghĩa vụ tài chính cho Ban Quản lý Khu kinh tế để thông báo cho người sử dụng đất. + Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm liên hệ để chuyển Thông báo nộp nghĩa vụ tài chính (hoặc quyết định miễn, giảm tiền nghĩa vụ tài chính) và Thông báo nộp lệ phí trước bạ cho người sử dụng đất. + Sau khi thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất gửi Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính cho Ban Quản lý Khu kinh tế. Trong thời gian không quá 01 ngày Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm gửi hồ sơ, trích lục bản đồ địa chính đến Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh) để chuyển cho Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

 • - Bước 4: Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; gửi Giấy chứng nhận cho Trung tâm phục vụ Hành chính công (quầy Sở Tài nguyên và Môi trường) để gửi cho Ban Quản lý Khu kinh tế.

 • - Bước 5: Trả kết quả Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, sau khi nhận được Giấy chứng nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm liên hệ, trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng theo quy định.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   

  Dịch vụ bưu chính
 • Không quá 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian thẩm định nhu cầu sử dụng đất và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

   

Phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thanh toán tại thời
điểm nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức thu theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
* Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc); - Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. - Tờ khai thực hiện tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ (theo mẫu của Bộ Tài chính); Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư. Tờ khai lệ phí trước bạ.doc Bản chính: 1
Bản sao:
* Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc); - Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. - Tờ khai thực hiện tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ (theo mẫu của Bộ Tài chính); Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư. Tờ khai tiền sử dụng đất.doc Bản chính: 1
Bản sao:
* Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gồm có: - Đơn đề nghị gia hạn sử dụng đất; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc); - Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. - Tờ khai thực hiện tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ (theo mẫu của Bộ Tài chính); Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư. Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước.doc Bản chính: 1
Bản sao:
* Hồ sơ Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển sang cơ quan thuế: - Phiếu chuyển Thông tin địa chính; - Các tờ khai thực hiện nghĩa vụ tài chính; - Thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; - Quyết định gia hạn sử dụng đất, gia hạn cho thuê đất, Hợp đồng gia hạn cho thuê đất.   Bản chính: 1
Bản sao:
* Hồ sơ Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển sang Văn phòng đăng ký đất đai: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (bản gốc); - Quyết định gia hạn sử dụng đất, gia hạn cho thuê đất, Hợp đồng gia hạn cho thuê đất; - Trích lục/trích đo bản đồ địa chính thửa đất (bản giấy và file số); - Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính hoặc quyết định miễn, giảm tiền nghĩa vụ tài chính.   Bản chính: 1
Bản sao:
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT Số: 30/2014/TT-BTNMT

 • Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 35/2017/NĐ-CP

 • Đất đai Số: 45/2013/QH13

 • - Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 • Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 89/2017/TT-BTC

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Số: 156/2013/TT-BTC

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 40/2020/QĐ-UBND

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP Số: 148/2020/NĐ-CP

 • Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội Số: 34/2020/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định gia hạn quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất)
 • Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất