CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất đã giải phóng mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Sau khi có kết quả đấu giá, lập hồ sơ gửi Ban Quản lý Khu kinh tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

 • - Bước 1. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nộp hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Ban Quản lý Khu kinh tế). Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, viết phiếu hẹn và vào sổ theo dõi theo quy định. Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế để giải quyết.

 • - Bước 2: Trong hạn không quá 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất từ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ đến, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kết quả thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

 • - Bước 3: Trong hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh, đơn vị tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để tính thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các khoản tài chính có liên quan phải nộp theo quy định của pháp luật.

 • - Bước 4: Trong hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan thuế phải gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các khoản tài chính có liên quan phải nộp cho người trúng đấu giá để nộp tiền, đồng thời gửi cho đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và Ban Quản lý Khu kinh tế để theo dõi việc nộp tiền.

 • - Bước 5: Trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc đối với đất ở và không quá 30 ngày làm việc đối với đất thực hiện dự án, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và các khoản tài chính có liên quan phải nộp theo thông báo. Sau khi hoàn thành việc thực hiện tất cả các nghĩa vụ tài chính, người sử dụng đất phải nộp biên lai gốc cho Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. Trường hợp người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Ban Quản lý Khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

 • - Bước 6: Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận: + Trong thời hạn không quá 1,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận Biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế kiểm tra, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ký hợp đồng thuê đất, đề nghị Cục Thuế tỉnh xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có). + Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc Cục Thuế có trách nhiệm xác nhận và gửi lại cho Ban Quản lý Khu kinh tế. + Trong thời hạn không quá 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản xác nhận chủ sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện để đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

 • - Bước 7: Cấp Giấy chứng nhận + Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn bị hồ sơ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận. + Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ký cấp Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. + Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, quét Giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ; trả kết quả cho Ban Quản lý Khu kinh tế. - Bước 8: Trả kết quả Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, sau khi nhận được Giấy chứng nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận, bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Không quá 36 ngày làm việc đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân; 46 ngày đối với đất thực hiện dự án của tổ chức (kể cả thời gian Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).

   

  Dịch vụ bưu chính
 • Không quá 36 ngày làm việc đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân; 46 ngày đối với đất thực hiện dự án của tổ chức (kể cả thời gian Tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính).

   
 • Trực tuyến

   

Phí
Phí : Đồng (Phí thẩm định hồ sơ và Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thanh toán tại thời điểm nhận kết quả giải quyết TTHC. Mức thu theo quy định tại Quyết định số 75/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình Định quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh. - Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.)
 
Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: + Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; + Hồ sơ thửa đất đấu giá; + Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; + Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và biên bản kết quả đấu giá thành công quyền sử dụng đất; mau don.doc Bản chính: 1
Bản sao:
- Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: + Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; + Hồ sơ thửa đất đấu giá; + Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; + Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và biên bản kết quả đấu giá thành công quyền sử dụng đất; Tờ khai tiền sử dụng đất.doc Bản chính: 1
Bản sao:
- Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: + Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; + Hồ sơ thửa đất đấu giá; + Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; + Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và biên bản kết quả đấu giá thành công quyền sử dụng đất; Tờ khai lệ phí trước bạ.doc Bản chính: 1
Bản sao:
- Hồ sơ trình ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất: + Dự thảo quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất; + Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân tỉnh; + Hồ sơ thửa đất đấu giá; + Hợp đồng thuê tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; + Báo cáo về việc tổ chức thực hiện cuộc đấu giá và biên bản kết quả đấu giá thành công quyền sử dụng đất; Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.doc Bản chính: 1
Bản sao:
- Ban Quản lý Khu kinh tế nộp sang Văn phòng đăng ký đất đai: + Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh + Biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá. + Trích lục/trích đo bản đồ địa chính thửa đất (bản giấy và file số); + Hợp đồng cho thuê đất; + Văn bản của Cục Thuế xác nhận chủ sử dụng đất đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ dự án.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
- Ban Quản lý Khu kinh tế nộp sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: + Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân tỉnh; + Biên lai hoàn thành nghĩa vụ tài chính của người trúng đấu giá; + Trích lục/trích đo bản đồ địa chính thửa đất (bản giấy và file số).   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Số: 30/2014/TT-BTNMT

 • Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 35/2017/NĐ-CP

 • Đất đai Số: 45/2013/QH13

 • Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 89/2017/TT-BTC

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Số: 156/2013/TT-BTC

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 •  Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.
   

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 40/2020/QĐ-UBND

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP Số: 148/2020/NĐ-CP

 • Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội Số: 34/2020/QĐ-UBND

 • Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Số: 58/2021/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng cho thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất