CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Nhóm thủ tục giao lại đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp giao lại đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Lĩnh vực Đất đai
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, Cục Thuế tỉnh

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
 • Trực Tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (quầy Ban Quản lý Khu kinh tế). Công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, viết phiếu hẹn và vào sổ theo dõi theo quy định. Trong thời gian không quá 0,5 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế để giải quyết.

 • - Bước 2. Thẩm định hồ sơ; Quyết định giao đất, cho thuê đất và xác định giá đất cụ thể: Trong thời gian không quá 04 ngày làm việc, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế quyết định giao lại đất, cho thuê đất và thông báo kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thông báo cho người sử dụng đất biết. Đồng thời, tổ chức thực hiện xác định đơn giá đất cụ thể để tính tiền giao đất, cho thuê đất (không tính thời gian thực hiện trong bước này). Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, trình Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế ra văn bản, nêu rõ lý do và chuyển lại hồ sơ Trung tâm phục vụ HCC thông báo cho người sử dụng.

 • - Bước 3. Chuyển giao đất dự án đã được giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng cho thuê đất: Sau khi đơn giá đất cụ thể được phê duyệt, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển giao đất dự án đã được giải phóng mặt bằng; trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế trình Trưởng ban ký hợp đồng cho thuê đất: hướng dẫn người sử dụng đất kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính, xác định và miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thông báo cho người sử dụng đất nộp và chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) và thực hiện việc quản lý thu.

 • - Bước 4. Xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, cơ quan thuế phải xác định nghĩa vụ tài chính và gửi cho Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế để gửi lại cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và thực hiện quản lý thu;

 • - Bước 5. Xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận + Trong thời hạn không quá 0,5 ngày làm việc kể từ lúc nhận được biên lai gốc đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính từ người sử dụng đất, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản đề nghị Cục thuế xác nhận chủ sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ dự án. + Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc Cục thuế tỉnh có trách nhiệm xác nhận và gửi lại cho Ban Quản lý Khu kinh tế. + Trong thời hạn không quá 0,5 ngày làm việc, kể từ lúc nhận văn bản xác nhận chủ sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). + Trong thời hạn không quá 0,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chuyển hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

 • - Bước 6. Cấp Giấy chứng nhận + Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chuẩn bị hồ sơ trình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận. + Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai. + Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, quét Giấy chứng nhận và hoàn thiện hồ sơ; trả kết quả cho Ban Quản lý Khu kinh tế.

 • - Bước 7. Trả kết quả: Trong thời gian không quá 01 ngày làm việc, sau khi nhận được Giấy chứng nhận, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận, bàn giao đất ngoài thực địa cho người sử dụng đất và chuyển hồ sơ lưu theo quy định.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Không quá 16 ngày làm việc; không tính thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian thực hiện thủ tục xác định đơn giá đất cụ thể.

   

  Dịch vụ bưu chính
 • Không quá 16 ngày làm việc; không tính thời gian thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và thời gian thực hiện thủ tục xác định đơn giá đất cụ thể.

   

Phí

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thanh toán tại thời
điểm nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mức thu theo quy định tại Điều 19 Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
* Hồ sơ người sử dụng đất nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy Ban Quản lý Khu kinh tế): - Đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư, gồm: + Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo Mẫu số 01/ĐK, Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); mau don.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo Bản thuyết minh dự án đầu tư. Trường hợp xin giao lại đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì không phải nộp kèm bản sao Bản thuyết minh dự án đầu tư nhưng phải cung cấp bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có nội dung liên quan đến việc sử dụng đất, quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật: + Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã lập khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án; + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. - Đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình, gồm: + Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo Mẫu số 01/ĐK, Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); + Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; + Bản sao Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp xin giao đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo. + Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Ngay sau khi đơn giá đất cụ thể của dự án đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo kết quả và hướng dẫn người sử dụng đất nộp Tờ khai: tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo mẫu của Bộ Tài chính). Tờ khai tiền sử dụng đất.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Ngay sau khi đơn giá đất cụ thể của dự án đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo kết quả và hướng dẫn người sử dụng đất nộp Tờ khai: tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo mẫu của Bộ Tài chính). Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Ngay sau khi đơn giá đất cụ thể của dự án đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo kết quả và hướng dẫn người sử dụng đất nộp Tờ khai: tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo mẫu của Bộ Tài chính). Tờ khai tiền thuê đất, thuê mặt nước.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Ngay sau khi đơn giá đất cụ thể của dự án đã được phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo kết quả và hướng dẫn người sử dụng đất nộp Tờ khai: tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ, tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (theo mẫu của Bộ Tài chính). Tờ khai lệ phí trước bạ.doc Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Hồ sơ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển sang cơ quan thuế, gồm: Phiếu chuyển thông tin địa chính; Tờ khai tiền sử dụng đất; Tờ khai tiền lệ phí trước bạ; Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Quyết định giao lại đất hoặc Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng cho thuê đất; Thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo Bản thuyết minh dự án đầu tư hoặc bản sao Bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp xin giao lại đất cho cơ sở tôn giáo thì phải có Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo (đối với trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).   Bản chính: 1
Bản sao: 1
* Hồ sơ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chuyển sang Văn phòng đăng ký đất đai: Quyết định giao lại đất, cho thuê đất; Hợp đồng cho thuê đất; Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính thửa đất (bản giấy và file số theo hệ tọa độ VN-2000 múi chiếu 3 độ). Nếu dự án nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì nộp thêm Thông báo nộp tiền lệ phí trước bạ nhà, đất; Thông báo nộp tiền sử dụng đất; Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bộ gốc) hoặc quyết định miễn, giảm tiền nghĩa vụ tài chính; văn bản của Cục Thuế tỉnh xác nhận chủ sử dụng đất đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính đối với toàn bộ dự án.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP Số: 43/2014/NĐ-CP

 • Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất Số: 30/2014/TT-BTNMT

 • Quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 35/2017/NĐ-CP

 • Đất đai Số: 45/2013/QH13

 • Quyết định số 76/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 • Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao Số: 89/2017/TT-BTC

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Số: 156/2013/TT-BTC

 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP Số: 01/2017/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định Số: 40/2020/QĐ-UBND

 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP Số: 148/2020/NĐ-CP

 • Ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội Số: 34/2020/QĐ-UBND

 • Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trong Khu kinh tế Nhơn Hội ban hành kèm theo Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Số: 58/2021/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định giao lại đất, thuê đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê đất (đối với trường hợp cho thuê đất)