CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Ban quản lý
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn theo một trong các trường hợp sau: + Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. + Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

  • - Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Trực tuyến Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Đối với Trường hợp 1:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Mẫu A.I.11.h.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Đối với Trường hợp 2:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; Mẫu A.I.11.h.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức; Bản chính: 1
Bản sao: 0
+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Căn cứ pháp lý
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số: 31/2021/NĐ-CP

  • quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu Số: 03/2021/TT-BKHĐT

  • Luật Đầu tư Số: 61/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo Mẫu A.II.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.