CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thực hiện tại khu kinh tế quy định tại khoản 4 Điều 30 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt nam
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ban quản lý

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn gồm: văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; tài liệu quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư;

 • - Bước 2: Ban quản lý khu kinh tế gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tương ứng tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;

 • - Bước 3: Cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu kinh tế;

 • - Bước 4: Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • - Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu kinh tế;
 • - Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

 • Trực tuyến
 • - Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu kinh tế;
 • - Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • - Trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban quản lý khu kinh tế, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Ban quản lý khu kinh tế;
 • - Ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư; Mẫu A.I.5.docx Bản chính: 1
Bản sao: 3
+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;   Bản chính: 1
Bản sao: 3
+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;   Bản chính: 1
Bản sao: 3
+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;   Bản chính: 1
Bản sao: 3
+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;   Bản chính: 1
Bản sao: 3
+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 3
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Đối với dự án đầu tư tại khu kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đầu tư

Căn cứ pháp lý
 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Số: 31/2021/NĐ-CP

 • quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu Số: 03/2021/TT-BKHĐT

 • Luật Đầu tư Số: 61/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.