CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, Tổ chức hành nghề luật sư, Tổ chức tư vấn pháp luật

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Người được trợ giúp pháp lý có nguyện vọng rút yêu cầu trợ giúp pháp lý thì làm đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý và gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc người thực hiện trợ giúp pháp lý trả lời ngay bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Ngay khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức hoặc người thực hiện trách nhiệm trợ giúp pháp lý trả lời bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc đã rút yêu cầu.

   

  Dịch vụ bưu chính
 • Ngay khi nhận được đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức hoặc người thực hiện trách nhiệm trợ giúp pháp lý trả lời bằng văn bản về việc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc đã rút yêu cầu.

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn rút yêu cầu trợ giúp pháp lý. Đơn rút yêu cầu.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 11/2017/QH14 -LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số: 11/2017/QH14

 • Thông tư 12/2018/TT-BTP Số: 12/2018/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Người được trợ giúp pháp lý được rút yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc trợ giúp pháp lý kết thúc