CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Trình tự lập, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất được thực hiện như sau: - Nhà đầu tư lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án, gửi cơ quan có thẩm quyền; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP; - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp - Thời gian thẩm định: Không quá 60 ngày. - Thời gian phê duyệt: Không quá 15 ngày.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án; Phu luc III Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư Số: 35/2021/NĐ-CP

  • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Số: 64/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • - Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;
  • - Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.