CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Trình tự thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh - Nhà đầu tư lập nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở trình Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác xem xét, quyết định; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; - Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất; - Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày. - Thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP: Không quá 15 ngày.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh. Phu luc II Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; Phu luc II Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư Số: 35/2021/NĐ-CP

  • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Số: 64/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • - Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;
  • - Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.