CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án được thực hiện như sau:
  • - Nhà đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, gửi cơ quan có thẩm quyền. - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp - Thời gian thẩm định: Không quá 60 ngày. - Thời gian phê duyệt: Không quá 15 ngày.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; Phu luc III Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; Phu luc III Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện Không có.
Căn cứ pháp lý
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư Số: 35/2021/NĐ-CP

  • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Số: 64/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • - Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.
  • - Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.