CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định cấp cơ sở
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện Trình tự lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất
  • - Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền thì gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP; - Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung khác có liên quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do; - Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; - Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.

Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:
  • - Nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; - Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công tại địa phương chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công trong trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định; - Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất; - Cơ quan, đơn vị chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định; - Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Thời hạn giải quyết Trực tiếp - Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày. - Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng); Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Văn bản đề nghị thẩm định; Bản chính: 1
Bản sao: 9

- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư; Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư; Phu luc II Mau so 03.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Phu luc II Mau so 01.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; Phu luc II Mau so 02.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. Phu luc I.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 9
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện - Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây: + Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP; + Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; + Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. - Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật PPP.
Căn cứ pháp lý
  • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và lựa chọn nhà đầu tư Số: 35/2021/NĐ-CP

  • Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Số: 64/2020/QH14

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • - Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.
  • - Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.