CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại
Lĩnh vực Thừa phát lại
Cơ quan thực hiện Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Người tập sự gửi giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn; - Đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và Văn phòng Thừa phát lại chuyển đến tập sự về việc thay đổi nơi tập sự; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do. - Đối với trường hợp thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại đã nhận tập sự và người tập sự về việc thay đổi nơi tập sự, đồng thời xác nhận thời gian tập sự, số lần tạm ngừng tập sự (nếu có) của người tập sự tại địa phương mình; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự.

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định. TPL-05.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện
Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 05/2020/TT-BTP Số: 05/2020/TT-BTP

 • Nghị định 08/2020/NĐ-CP Số: 08/2020/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thông báo về việc thay đổi nơi tập sự.