CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở.

 • - Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 07 Ngày làm việc

  Tại Sở

 • Trực tuyến
 • 07 Ngày làm việc

  - Nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn - Thực hiện DVCTT toàn trình

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mẫu số 36.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Luật 19/2012/QH13 Số: 19/2012/QH13

 • Thông tư 01/2020/TT-BTTTT Số: 01/2020/TT-BTTTT

 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2022/NĐ-CP Số: 72/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm