CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng.
Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan thực hiện

Sở Giao Thông Vận Tải

Cách thức thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
Nộp hồ sơ TTHC:
Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.

 

Giải quyết TTHC:
- Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, Sở Giao thông vận tải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết

03 ngày làm việc

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô