CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: - Chủ đầu tư gửi hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn

 • - Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư đối với trường hợp nộp trực tiếp; sau 1/2 ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng.

 • Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

 • Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 12,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian được đơn giản hóa tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )

   

 • Trực tuyến
 • 12,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian được đơn giản hóa tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 12,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (thời gian được đơn giản hóa tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )

   

Phí

.

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Phụ lục III.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Phụ lục I.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư Số: 15/2019/TT-BNNPTNT

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Tải về
 • Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Tải về

Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.