CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý Khu kinh tế

 

Cách thức thực hiện

- Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

- Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

- Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Thương nhân đính kèm hồ sơ đề nghị cấp lại C/O tại www.ecosys.gov.vn hoặc http://comis.covcci.com.vn/ của của Tổ chức cấp C/O được Bộ Công Thương ủy quyền; hoặc nộp trực tiếp hồ sơ đề nghị cấp lại C/O tại trụ sở của Tổ chức cấp C/O; hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện đến Tổ chức cấp C/O nơi thương nhân đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

 • Bước 2: Tổ chức cấp C/O kiểm tra xem bộ hồ sơ có hợp lệ hay không và thông báo cho thương nhân một trong các nội dung sau: 1. Chấp nhận cấp C/O và thời gian thương nhân sẽ nhận được C/O; 2. Đề nghị bổ sung chứng từ nếu có khác biệt với hồ sơ đề nghị cấp C/O đã cấp trước đó (nêu cụ thể chứng từ cần bổ sung); 3. Từ chối cấp lại C/O nếu phát hiện những trường hợp quy định tại Điều 21 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa (sau đây gọi là Nghị định số 31/2018/NĐ-CP) hoặc nếu phát hiện C/O đã cấp trước đó hết thời hạn hiệu lực 1 năm kể từ ngày cấp;

 • Bước 3: Cán bộ Tổ chức cấp C/O kiểm tra thêm, nhập dữ liệu vào hệ thống máy tính, đóng dấu “CERTIFIED TRUE COPY” trong trường hợp cấp sao y bản chính hoặc xác nhận nội dung được đánh máy trên C/O “THIS C/O REPLACES THE C/O NO. … DATED …” trong trường hợp cấp thay thế và trình người có thẩm quyền ký cấp C/O.

 • Bước 4: Người có thẩm quyền của Tổ chức cấp C/O ký cấp C/O.

 • Bước 5: Cán bộ Tổ chức cấp C/O đóng dấu và trả C/O cho thương nhân.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 4 Giờ

  - Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 4 Giờ

  - Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 4 Giờ

  - Trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi Tổ chức cấp C/O nhận được Đơn đề nghị cấp lại C/O và hồ sơ đề nghị cấp lại C/O đầy đủ và hợp lệ.

Phí

..

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản gốc và bản sao C/O đã cấp trước đó (nếu có).   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Chứng từ bổ sung theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP (nếu có khác biệt với hồ sơ đề nghị cấp C/O đã cấp trước đó);   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Hồ sơ đề nghị cấp lại C/O bao gồm: - Đơn đề nghị cấp lại C/O được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ (Mẫu số 04 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP); Mẫu số 04 (1).docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Mẫu C/O tương ứng đã được khai hoàn chỉnh;   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 05/2018/TT-BCT Số: 05/2018/TT-BCT

 • Nghị định 31/2018/NĐ-CP Số: 31/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cấp lại có đóng dấu “CERTIFIED TRUE COPY” trong trường hợp cấp sao y bản chính hoặc được đánh máy nội dung “THIS C/O REPLACES THE C/O NO. … DATED …” trong trường hợp cấp thay thế (Bản giấy và/hoặc dữ liệu điện tử).