CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển
Lĩnh vực Thủy sản
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cách thức thực hiện

 

 

 

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

a)

 • Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

b)

 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ;

c)

 • Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung;

d)

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định) thẩm định hồ sơ căn cứ hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí đặc thù của địa phương, xem xét cấp văn bản chấp thuận theo Mẫu số 06.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không cấp văn bản chấp thuận, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

   

  Trực tuyến
 • 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

   

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Mẫu số 05.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 16/2019/NĐ-CP Số: 16/2019/NĐ-CP

 • Luật 18/2017/QH14 Số: Luật 18/2017/QH14

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Tờ khai theo Mẫu số 05.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Tải về

Kết quả thực hiện
 • Văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá