CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: - Trước ngày 31 ngày 12 hằng năm, tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu hỗ trợ gửi văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án đến Ban điều hành Quỹ;

 • Bước 2 : - Trước ngày 25 tháng 02 hằng năm, Ban điều hành Quỹ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định, báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 40 Ngày làm việc

   

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 40 Ngày làm việc

   

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị hỗ trợ, kèm theo văn kiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 156/2018/NĐ-CP Số: 156/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt chương trình, dự án và hoạt động phi dự án được hỗ trợ tài chính của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng