CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Trường hợp tổ chức đăng ký tham gia tự chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật thì nộp hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và thông báo về Bộ Tư pháp.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản thông báo về việc chấm dứt thực hiện trợ giúp pháp lý   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 11/2017/QH14 - Trợ giúp pháp lý Số: 11/2017/QH14

 • Thông tư 08/2017/TT-BTP - Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý Số: 08/2017/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố việc chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp tỉnh/thành phố