CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài (cấp tỉnh)
Lĩnh vực Hòa giải thương mại
Cơ quan thực hiện

Sở tư pháp

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • - Sở Tư pháp quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

 • - Trường hợp chi nhánh chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh tại Việt Nam chấm dứt hoạt động thì chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở.

 • - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại tại Việt Nam thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đăng ký hoạt động.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh.

  Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  kể từ ngày nhận báo cáo của chi nhánh.

Phí

Không quy định.

Lệ Phí

Không quy định.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam; MS 20.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, chi nhánh, thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng lao động, hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 22/2017/NĐ-CP Số: 22/2017/NĐ-CP

 • Thông tư 02/2018/TT-BTP Số: 02/2018/TT-BTP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh.