CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Cơ quan thực hiện

Ban Thi đua - Khen thưởng

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ:127 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định khen thưởng

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ tỉnh Bình Định thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

  Thời gian giải quyết giảm 10 ngày làm việc theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Trực tuyến
 • Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

  Thời gian giải quyết giảm 10 ngày làm việc theo Quyết định số 4540/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mẫu tập thể) Mẫu số 01.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mẫu cá nhân) Mẫu số 02.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen.   Bản chính: 0
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

 • Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Số: 4540/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mẫu tập thể) Tải về
 • Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Mẫu cá nhân) Tải về

Kết quả thực hiện
 • Quyết định của Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng Bằng khen