CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Cơ quan thực hiện

Sở Y tế

Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định);

 • Bước 2: Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại mẫu số 09 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP cho người đề nghị

 • Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày đối với bệnh viện, 45 ngày đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở để cấp GPHĐ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động. Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

 • Bước 4 : Trả GPHĐ cho cơ sở

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 60 Ngày

  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

  45 Ngày

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

  Trực tuyến
 • 60 Ngày

  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

  45 Ngày

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 60 Ngày

  Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với bệnh viện

  45 Ngày

  Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh khác.

Phí

Phí : 1.500.000 Đồng (Theo quy định tại Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế)

Phí : 1.050.000 Đồng (Phí thẩm định ) (Áp dụng từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023 theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính)

Lệ Phí

.

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản gốc Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy xác nhận quá trình đã hành nghề 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 10 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP ND109_2016_mau 10_Phu luc XI.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của người được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định bãi nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trước đây   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Quyết định bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị theo Mẫu 07 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; ND109_2016_mau 07_Phu luc XI.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 40/2009/QH12-Khám bệnh, chữa bệnh Số: 40/2009/QH12

 • Nghị định 87/2011/NĐ-CP-Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Số: 87/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 278/2016/TT-BTC - Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Số: 278/2016/TT-BTC

 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP-Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số: 109/2016/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Giấy xác nhận quá trình đã hành nghề 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 10 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP Tải về In ấn
 • Đơn đề nghị theo Mẫu 07 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh