CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại thẻ an toàn điện
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Cấp lại đối với các trường hợp: khi người lao động làm mất, làm hỏng thẻ; * Bước 1: Nộp hồ sơ: Người sử dụng lao động có người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 có trách nhiệm gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị huấn luyện, cấp thẻ đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (Địa chỉ: 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn). * Bước 2: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt: Thời gian cấp thẻ cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động có người lao động làm hỏng, làm mất thẻ.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động làm hỏng, làm mất thẻ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Công Thương nhận được văn bản đề nghị của người sử dụng lao động làm hỏng, làm mất thẻ

Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
02 ảnh (2x3) cm và thẻ an toàn điện cũ (nếu có) của người lao động.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo làm mất hoặc làm hỏng thẻ an toàn điện

Căn cứ pháp lý
 • Luật 28/2004/QH11 Số: 28/2004/QH11

 • Luật 24/2012/QH13 Số: 24/2012/QH13

 • Nghị định 14/2014/NĐ-CP Số: 14/2014/NĐ-CP

 • Nghị định 51/2020/NĐ-CP Số: 51/2020/NĐ-CP

 • Thông tư 05/2021/TT-BCT Số: 05/2021/TT-BCT

 • Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bãi bỏ khoản 6, Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Số: 13/2022/TT-BCT

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Thẻ an toàn điện