CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  • Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc công bố sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải thực hiện việc đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng tại các tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Công Thương chỉ định. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự đánh giá hợp quy thì tổ chức, cá nhân công bố hợp quy phải thực hiện việc thử nghiệm tại phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định.

  • Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

  • Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phải đăng ký bản công bố hợp quy tại Sở Công Thương tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động, sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

Bản công bố hợp quy theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 48 /2011/TT-BCT ngày 30/12/2011

x

 

Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản

phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ

chức chứng nhận hợp quy cấp.

 

x

Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá.

 

x

Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng

hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS hoặc áp dụng tiêu chuẩn

nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác.

 

x

Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa

x

 

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết về môt số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP, ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
- Thông tư số 48/2011/TT-BCT, ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Bô Công Thương về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuôc phạm vi quản lý của Bô Công Thương
Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Văn  bản xác nhận