CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
Lĩnh vực Thủy lợi
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cách thức thực hiện

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị phê duyệt để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản đồ hiện trạng công trình;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo quy trình vận hành hồ chứa nước   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa nước   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

không

Căn cứ pháp lý
 • Luật thủy lợi Số: 08/2017/QH14

 • quản lý an toàn đập, hồ chứa nước Số: 114/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
 • Quyết định hành chính