CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
Lĩnh vực Thủy lợi
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định (127 Hai Bà Trưng, Quy Nhơn, Bình Định)

 • Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

 • Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện thì thông báo lý do không cấp giấy phép.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 01 (quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018); Phụ lục kèm theo.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Sơ họa vị trí khu vực tiến hành hoạt động đề nghị cấp phép;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(4) Văn bản ý kiến của tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi về ảnh hưởng của hoạt động đến việc quản lý, khai thác và an toàn công trình thủy lợi của tổ chức, cá nhân;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
(5) Đối với các dự án đầu tư trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, hồ sơ đề nghị cấp phép phải bổ sung:   Bản chính: 1
Bản sao: 1
+ Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch, chủ trương đầu tư, dự án đầu tư;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao quyết định thành lập hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
+ Bản sao thông báo thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thiết kế của dự án.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

.

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 67/2018/NĐ-CP Số: 67/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 40/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi Số: 40/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Đơn đề nghị cấp giấy phép theo mẫu (Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018). Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi