CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DICH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng):
Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã được công nhận

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Tổ chức nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, địa chỉ 127 hai Bà Trưng, Tp Quy Nhơn nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh hoặc Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện.

 • - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực phải thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.

 • - Thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng để đánh giá cấp chứng chỉ năng lực.

 • - Sau khi được cấp chứng chỉ, cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức lên trang thông tin điện tử do mình quản lý, đồng thời gửi thông tin đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tích hợp trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Thời gian thực hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin cửa cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

 • Trực tuyến
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

 • Dịch vụ bưu chính
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

   

Phí

Không

Lệ Phí
 • Lệ phí:
 • - Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 trở đi: mức thu: 500.000 đồng/chứng chỉ. (Quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2022/TT-BTC).
 • - Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, mức thu bằng 50% (Điều 1 Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
 • (Nộp tại thời điểm nhận kết quả)

 

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Mẫu số 4 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục VII Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Don de nghi cap lai chung chi nang luc HDXD do bi mat hu hong.docx Bản chính: 1
Bản sao: 1
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng bị mất, hư hỏng .

Căn cứ pháp lý
 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Số: 38/2022/TT-BTC

 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP Số: 15/2021/NĐ-CP

 • Luật Xây dựng năm 2014 Số: 50/2014/QH13

 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 Số: 62/2020/QH14

 • Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Số: 35/2023/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo Mẫu số 4 Phụ lục số IV Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp lại