CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định nhiệm vụ và dự toán chi phí quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện


Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;Qua dịch vụ bưu chính


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Trung tâm Phục vụ hành chính công.


- Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định
Thời hạn giải quyết


Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (Chưa bao gồm thời gian trình UBND tỉnh) 


Phí

Theo quy định của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài chính

Lệ Phí

Theo quy định của Bộ Xây dựng hoặc Bộ Tài chính

Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ:1 Tờ trình đề nghị thẩm định
2  Bản vẽ bao gồm: Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị và bản đồ xác định ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình theo tỷ lệ thích hợp.
3 Thuyết minh tổng hợp; Phụ lục kèm theo thuyết minh (các giải trình, giải thích, luận cứ bổ sung cho thuyết minh; bản vẽ minh họa; các số liệu tính toán). Văn bản lấy ý kiến cộng đồng có liên quan; Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan và bản đồ A3 màu thu nhỏ.
4 Dự  thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi Tiết đô thị
5 Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch.
6 Hồ sơ năng lực: Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và cá nhân hạng 2 hoặc tương đương.
7 Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ và các văn bản liên quan


 


 
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện