CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh
Lĩnh vực Công tác lãnh sự
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Định

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
a) Đối với tổ chức/cá nhân:
- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam vào làm việc tại tỉnh chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tại số 127 đường Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn hoặc qua đường bưu điện, fax.
- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tại số 127 đường Hai Bà Trưng, Thành phố Quy Nhơn  hoặc qua đường bưu điện,
fax.
b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:
- Bước 1: Bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;
- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận được hồ sơ đề nghị.

  Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Ngoại vụ nhận được hồ sơ đề nghị.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản chụp Thẻ phóng viên nước ngoài của phóng viên thường trú.   Bản chính: 1
Bản sao: 0

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không có.

Căn cứ pháp lý
 • - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày
  26/6/1999;
  - Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập
  cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
  - Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính p hủ
  quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước
  ngoài tại Việt Nam;
  - Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm
  2002 của liên bộ Bộ Công an - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị
  định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính p hủ quy định chi
  tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại V iệt
  Nam;
  - Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết
  thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
  - Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về
  hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài,
  tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
  - Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc
  ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số
  88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí
  của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt
  Nam.
Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị hoạt động thông tin, báo chí theo mẫu do Bộ Ngoại giao ban hành Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Văn bản của UBND tỉnh