CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép họp báo (trong nước)
Lĩnh vực Báo chí
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông.

Cách thức thực hiện
- Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công (mức độ 4);
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn;
- Qua hệ thống bưu chính.
 
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện
  •  Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

  •  

     Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

     

Thời hạn giải quyết
  • sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời; nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin sau: - Địa điểm họp báo - Thời gian họp báo - Nội dung họp báo - Người chủ trì họp báo   Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 (bộ) bản chính.
Yêu cầu - điều kiện
- Nội dung họp báo phải đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trả lời chấp thuận, trường hợp không có văn bản trả lời thì phải đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
- Nội dung họp báo không có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 9 Luật báo chí 
 
Căn cứ pháp lý
  • Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện
  • Văn bản chấp thuận.